Szczegółowe warunki zapytania ofertowego

na najem terenu przeznaczonego na Wesołe Miasteczko

towarzyszące imprezie „Święto Srebra - Dni Olkusza 2022”

I.   Oferta winna zawierać:

 1. Imię, nazwisko lub nazwę i adres zamieszkania lub siedziby Oferenta.
 2. Wydruk informacji zamieszczonej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku Oferentów będących osobami fizycznymi lub odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego (wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu) lub z innego rejestru właściwego dla danego oferenta w przypadku Oferentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi według stanu prawnego na dzień złożenia Oferty.
 3. Oświadczenie Oferenta o posiadaniu wymaganych prawem uprawnień i atestów technicznych urządzeń przy pomocy, których Oferent zorganizuje „Wesołe miasteczko” .
 4. Kopię polisy ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
 5. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się i akceptacji warunków najmu oraz umowy najmu.
 6. Dowód wniesienia wadium.
 7. Oferowaną stawkę czynszu netto.
 8. Wykaz urządzeń przy pomocy których Oferent zorganizuje „Wesołe miasteczko”.

II. Warunki najmu :

 1. Na przedmiotowym terenie 1056,9 m2 (płyta rynku w Olkuszu) Oferent-Najemca w dniach 4 - 5.06.2022 r. zorganizuje „Wesołe Miasteczko”.

(Uwaga! Możliwość instalacji już w dniu 2.06.2022 r. tj. czwartek, demontaż nastąpi w dn.06.06.2022 r.)

 1. Najemca jest zobowiązany m.in. do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r. poz. 2176).
 2. Zamknięcia działalności na przedmiotowej powierzchni z chwilą zakończenia imprezy przez organizatora, tj. o godz. 22.00.
 3. Ubezpieczenia osób korzystających z Wesołego Miasteczka oraz zapewnienia porządku i ochrony na jego terenie.
 4. Zorganizowanie własnego zaopatrzenia w media i bieżącego usuwania śmieci.
 5. Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do wyboru oferowanych urządzeń.

III. Warunki składania ofert:

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8.04.2022 r. w siedzibie MOK o godz. 11.30.
 2. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 35.000,00 zł netto (Uwaga! do oferowanej kwoty zostanie doliczony 23% VAT).
 3. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Wesołe Miasteczko” należy składać na adres :

     Miejski Ośrodek Kultury , 32-300 Olkusz ul. Fr. Nullo 29

     do dnia 8.04.2022 r. do godz. 11.00.

 1. Załącznikiem do zapytania ofertowego jest umowa najmu.
 2. Wynajmującemu przysługuje prawo wycofania zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
 3. Oferty mogą składać podmioty, które wniosą wadium w terminie do dnia 4 kwietnia 2022 roku w kwocie 10.000 zł.

Wadium może być wniesione w gotówce w kasie MOK lub na rachunek bankowy MOK PEKAO SA 31 1240 4940 1111 0010 7320 6117.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zakończeniu procedury zapytania ofertowego, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania zapytania ofertowego lub zamknięcia procedury zapytania ofertowego.

Jeżeli Oferent, który został wyłoniony jako Najemca, nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu (telefonicznym lub pisemnym), MOK w Olkuszu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wniesione przez Oferenta, który został wyłoniony jako Najemca i zawarł umowę najmu, zalicza się na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, po wydaniu przez Oferenta – Najemcę nieruchomości będącej przedmiotem najmu na podstawie protokołu odbioru stwierdzającego wydanie nieruchomości w stanie niepogorszonym. Wadium zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być zaliczone przez MOK na poczet czynszu najmu na zasadach określonych w umowie najmu.

 1. W przypadku gdy Oferent, który został wyłoniony jako Najemca, nie przystąpi do zawarcia umowy lub wycofa swoją ofertę, wchodzi następna w kolejności oferta, której stawka czynszu może być niższa do 15 % stawki czynszu pierwszej oferty jednak nie niższa niż stawka wywoławcza.
 1. Oferta zawierająca rażąco wysoką stawkę czynszu zostanie odrzucona, chyba że Oferent przedłoży zabezpieczenie zapłaty tej stawki w formie poręczenia lub hipoteki.

 

WZÓR UMOWY DO POBRANIA