EFRR kolor 72dpi

„Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego"

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko: 

INSTRUKTOR

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Olkuszu, Zamek Rabsztyn w miejscowości Rabsztyn, gmina Olkusz.

Określenie stanowiska:           INSTRUKTOR

Rodzaj umowy:                 umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy:         ½ etatu

Godziny pracy:                  wg harmonogramu (również w soboty i w niedziele)

Miejsce pracy:                   zamek Rabsztyn, wzgórze rabsztyńskie

Planowana liczba osób do zatrudnienia: 1 osoba

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Oprowadzanie odwiedzających wzgórze zamkowe, w szczególności osób z niepełnosprawnością
 • Asysta niepełnosprawnych.
 • Opracowywanie materiałów o obiekcie z uwzględnieniem potrzeb osób niedosłyszących.
 • Opracowanie i aktualizowanie audiodeskrypcji dla niedowidzących.
 • Współtworzenie i prezentacja programów i warsztatów edukacyjno-poznawczych pod kątem potrzeb osób niedosłyszących i niedowidzących.
 • Współpraca przy tworzeniu i realizacji projektów i usług w zamku.
 • Prowadzenie rezerwacji wizyt.
 • Obsługa systemu sprzedaży biletów.
 • Sporządzenie dobowych i miesięcznych raportów fiskalnych, wystawianie FV.
 • Udzielnie informacji i porad zwiedzającym.
 • Gromadzenie danych i informacji niezbędnych do sprawozdań, statystyk i analiz.
 • Współpraca przy opracowywaniu wydawnictw związanych z promocją obiektu.
 • Dbanie o powierzone mienie.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z instrukcji, regulaminów i potrzeb MOK.
 • Zamieszczanie informacji na portalach społecznościowych.
 • Współdziałanie w zakresie promocji i marketingu imprez MOK.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminów i potrzeb MOK w Olkuszu oraz zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • nieposzlakowana opinia
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie doświadczenia w pracy na stanowisku instruktora, przewodnika lub na stanowisku o podobnym charakterze;
 • zaangażowanie, sumienność, uczciwość, dokładność
 • doświadczenie w obsłudze klienta
 • doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej
 • znajomość języka/ów obcego/ych będzie dodatkowym atutem
  • znajomość języka Braille’a oraz języka migowego

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: życiorys (CV) oraz list motywacyjny (CV i list motywacyjny powinny być podpisane odręcznie i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata podpisane odręcznie o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, podpisane odręcznie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu, z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko instruktor”

 • należy składać osobiście na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 29, 32-300 Olkusz
 • lub e-mailem  na adres: rabsztyn@mok.olkusz.pl

w terminie do 21 kwietnia 2022 r. do godz. 13.00

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie dostępna w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury Olkuszu.

Administratorem danych osobowych uzyskanych podczas rekrutacji jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Kandydaci mają prawo do żądania od administratora, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.