EFRR kolor 72dpi

„Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego"

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ/ AKUSTYK

Nazwa i adres jednostki:
 

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Olkuszu, Zamek Rabsztyn w miejscowości Rabsztyn, gmina Olkusz.

 

Określenie stanowiska:           PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ/ AKUSTYK

 

Rodzaj umowy:                 umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy:         1 etat

Godziny pracy:                  wg harmonogramu (również w soboty i w niedziele)

Miejsce pracy:                   zamek Rabsztyn, wzgórze rabsztyńskie

Planowana liczba osób do zatrudnienia: 1 osoba

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Obsługa imprez w zakresie akustyki, oświetlenia i urządzeń audiowizualnych wg.
 • Współdziałanie w organizacji imprez, w tym nocy zamkowych, przeglądów, prelekcji, festiwali, itd.
 • Współdziałanie w przygotowaniu i realizacji imprez własnych i zakupionych oraz najmów.
 • Aktywny udział w pracach działu określonych w Regulaminie Organizacyjnym.
 • Nadzór nad sprawnością techniczną powierzonego sprzętu.
 • Zgłaszanie przełożonemu trudności w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Dbanie i odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt i mienie działu.
 • Dyżurowanie podczas imprez MOK.
 • Wykonywanie innych czynności i poleceń wynikających z instrukcji, regulaminów i potrzeb MOK.
 • Wykonywanie bieżących napraw w obrębie wzgórza zamkowego.
 • Pielęgnacja zieleni w obrębie wzgórza zamkowego.
 • Dbanie o stan i czystość parkingu, duktów oraz drożność studzienek kanalizacyjnych.
 • Kontrola i zgłaszanie wywozu nieczystości.
 • Wnioskowanie o zaopatrzenie w niezbędnych sprzęt i narzędzia techniczne.
 • Pomoc przy urządzaniu wystaw stałych i zmiennych.
 • Wykonywanie załadunku i rozładunku towaru i sprzętu dostarczonego wzgórze.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminów i potrzeb MOK w Olkuszu oraz zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • znajomość obsługi urządzeń akustystycznych, oświetlenia i urządzeń audiowizualnych
 • nieposzlakowana opinia
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku

 

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie doświadczenia w pracy na stanowisku pracownika pomocy technicznej lub na stanowisku o podobnym charakterze;
 • zaangażowanie, sumienność, uczciwość, dokładność.

  

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: życiorys (CV) oraz list motywacyjny (CV i list motywacyjny powinny być podpisane odręcznie i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu, z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ/ AKUSTYK”

 

 • należy składać osobiście na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 29, 32-300 Olkusz
 • lub e-mailem  na adres: rabsztyn@mok.olkusz.pl

 

w terminie do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 13.00

 

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie dostępna w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury Olkuszu.

Administratorem danych osobowych uzyskanych podczas rekrutacji jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Kandydaci mają prawo do żądania od administratora, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.