EU logo 1024x90

„Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza"

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko:

Młodszy/a instruktor/ka

Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Olkuszu: Kwartał Królewski obejmujący podziemny Ratusz, Basztę oraz budynek dawnego Starostwa wraz z podziemną trasą multimedialną, 32-300 Olkusz, ul. Rynek 4.
Określenie stanowiska: MŁODSZY/A INSTRUKTOR/KA
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: etat
Godziny pracy:            wg harmonogramu (również w soboty i niedziele)
Planowana liczba osób do zatrudnienia:        1 osoba
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-Oprowadzanie zwiedzających i upowszechniania w nowoczesnej formie olkuskiego dziedzictwa kulturowego w oparciu o interakcje zwiedzających z multimediami i artefaktami, wg rozkładu dyżurów i godzin otwarcia muzeów.
-Udostępnianie zwiedzającym ekspozycji stałych i zmiennych składających się z interaktywnych urządzeń i innych eksponatów umożliwiających samodzielne zwiedzanie i obserwacje.
-Współtworzenie i prezentacja programów i warsztatów edukacyjno-poznawczych w ramach kreatywnej interpretacji zasobów i ukazywanie ich jako obszaru atrakcyjnej eksploracji i doświadczeń dla współczesności.
-Współpraca przy tworzeniu i realizacji innowacyjnych projektów i usług.
-Prowadzenie rezerwacji wizyt.
-Obsługa systemów rezerwacji i sprzedaży biletów.
-Obsługa klientów i interesantów.
-Udzielanie informacji i porad zwiedzającym.
-Wykonywanie innych czynności wynikających z instrukcji i regulaminów MOK w Olkuszu oraz zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
 
Wymagania niezbędne:
-wykształcenie min. średnie
-dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń mobilnych

Wymagania dodatkowe:
-mile widziani studenci ostatnich lat studiów wyższych pedagogicznych / geograficznych / historycznych / turystycznych,
-dyspozycyjność, gotowość do pracy w godzinach popołudniowych oraz weekendy,
-odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
-komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe, wysoka kultura osobista,
-znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem).
 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-podpisane odręcznie: życiorys (CV) oraz list motywacyjny (CV i list motywacyjny powinny być podpisane odręcznie i opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
-kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
-oświadczenie kandydata podpisane odręcznie o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-oświadczenie kandydata, podpisane odręcznie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
 Termin i miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu, z dopiskiem:
 „Nabór na stanowisko młodszego/ej instruktora/ki”
należy składać osobiście na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, pocztą na adres:
-Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
ul. Fr. Nullo 29
32-300 Olkusz
-lub e-mailem  na adres: kontakt@podziemnyolkusz.pl
w terminie do 30 marca  2022 r. do godz. 13.00
Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie dostępna w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury  Olkuszu.
Administratorem danych osobowych uzyskanych podczas rekrutacji jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Kandydaci mają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.