Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego.

1. Wymagania niezbędne:

Głównym Księgowym może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:


a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,


b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6) zna przepisy prawne: ustawę o rachunkowości, ustawę o finansach publicznych, ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz inne przepisy I akty prawne dotyczące funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, księgowości, przepisów wynagradzania pracowników instytucji kultury;

2) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia, umiejętność planowania finansowego i budżetowania;

3) umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), programów finansowo-księgowych: Comarch ERP Optima, PŁATNIK, systemów sprawozdawczych i bankowych;

4) samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;

6) umiejętność pracy pod presją (czasu, zadań i ich celów).

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

3) dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków bankowych oraz prowadzenie ścisłej kontroli obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych,

4) kierowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy w dziale finansowo-księgowym,

5) opracowywanie planu finansowego instytucji oraz nadzór nad jego realizacją,

6) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej instytucji,

7) opracowywanie regulaminów związanych z działalnością finansową instytucji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,

8) nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń, pochodnych, składek, potrąceń oraz terminowym ich przekazywaniem,

9) realizowanie zadań z zakresu ochrony mienia, nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, sprawowania odpowiedzialności majątkowej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,

10) przygotowanie i terminowe składanie przewidzianych przepisami sprawozdań, w szczególności do organizatora oraz GUS.

11) wykonywanie innych niewymienionych zadań zleconych przez Dyrektora MOK w Olkuszu.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV

3) kwestionariusz osobowy,

4) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

6) klauzula informacyjna RODO,

Wskazany powyżej komplet dokumentów należy złożyć osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury 32-300 Olkusz, ul. Fr. Nullo 29 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Główny Księgowy” do dnia 24 stycznia 2022 r. do godziny 12:00. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Po otwarciu kopert i weryfikacji kompletności złożonych dokumentów, które będzie miało miejsce 24 stycznia 2022 r. do godziny 13:00, wybrani kandydaci w tym samym dniu zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty do pobrania:

Klauzula Informacyjna RODO

Kwestionariusz Osobowy