Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNO - GOSPODARCZEGO

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Francesco Nullo 29.

Określenie stanowiska:Kierownik Działu Techniczno - Gospodarczego

Wymiar czasu pracy:pełny etat

Zakres obowiązków:

 1. prowadzenie dokumentacji przynależnej do działu techniczno - gospodarczego, w szczególności:
  1. książek obiektów budowlanych,
  2. kart przebiegu pojazdów,
 2. sporządzanie umów w zakresie kompetencji działu, prowadzenie ich rejestru oraz opisywanie faktur,
 3. planowanie pracy podległym pracownikom,
 4. kontrolowanie i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników, urlopów i zastępstw,
 5. nadzór nad prawidłowym i zgodnym z terminami przeprowadzeniem przeglądów budynków i urządzeń znajdujących się w infrastrukturze MOK,
 6. utrzymanie sprawności działania instalacji technicznych i teletechnicznych w obiektach MOK poprzez bieżącą kontrolę ich stanu, dokonywanie napraw oraz wynikających z odrębnych przepisów prawa przeglądów,
 7. nadzór techniczny nad systemami alarmowymi i monitoringiem w budynkach MOK.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum średnie techniczne,
 2. znajomość obsługi komputera.

Mile widziane:

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. podpisane odręcznie: życiorys (CV) oraz list motywacyjny (CV i list motywacyjny powinny być podpisane odręcznie i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

3. oświadczenie kandydata podpisane odręcznie o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4. oświadczenie kandydata, podpisane odręcznie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem
i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu, z dopiskiem:

 „Kierownik Działu Techniczno - Gospodarczego”

- należy składać osobiście na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 29

32-300 Olkusz

lub e-mailem  na adres: sekretariat@mok.olkusz.pl

w terminie do 29 marca  2021 r. do godz. 13:00

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie dostępna w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury  Olkuszu.

Administratorem danych osobowych uzyskanych podczas rekrutacji jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Kandydaci mają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.