EFRR kolor 72dpi

„Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza"

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko:

Operator/ka multimedialny/a

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Olkuszu, Kwartał Królewski obejmujący podziemny Ratusz, Basztę oraz budynek dawnego Starostwa wraz z podziemną trasą multimedialną, 32-300 Olkusz,
Rynek 4.

Określenie stanowiska:          OPERATOR/KA MULTIMEDIALNY/A

Rodzaj umowy:                      umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:             pełny etat

Godziny pracy:                       wg harmonogramu (również w soboty i niedziele)

Planowana liczba osób do

zatrudnienia:                          1 osoba

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- obsługa techniczna ekspozycji, warsztatów, imprez i biur Muzeum,

aktualizowanie strony www.podziemnyolkusz.pl;

obsługa kanałów promocyjnych w social media i współtworzenie postów,

stałe monitorowanie i dbałość o dobry stan infrastruktury technicznej oraz sieci i instalacji multimediów Muzeum we współpracy z firmami zewnętrznymi,

- poszerzanie bazy odbiorców,

współpraca przy realizacji niekonwencjonalnych projektów wystawienniczych,

współpraca przy tworzeniu prezentacji multimedialnych,

konwersja i obróbka materiałów multimedialnych,

konfiguracja zestawów wycieczkowych audio guide i innych,

bieżące naprawy i serwisowanie sprzętu audiowizualnego i komputerowego,

opieka nad sprzętem audiowizualnym będącym w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Kultury w obiektach Muzeum, w tym zapewnienie właściwej jego eksploatacji oraz nadzór nad przeglądami i konserwacją,

stały kontakt z serwisem zewnętrznym (wykonawcą systemów multimedialnych),

bieżące wsparcie techniczne użytkowników i personelu, w tym szkolenia użytkowników z obsługi sprzętu,

zabezpieczanie danych przed awariami, wykonywanie kopii zapasowych i okresowa weryfikacja działania systemów multimedialnych,

prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, sieciowego, audiowizualnego,

wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminów i potrzeb MOK oraz zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

wykształcenie min. średnie techniczne / informatyczne / mechatroniczne / elektroniczne,

b.dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń mobilnych

Wymagania dodatkowe:

mile widziane doświadczenie w obsłudze systemów audio-wizualnych,

mile widziana znajomość systemów oświetleniowych (ekspozycyjnych),

wiedza w zakresie informatyki,

dyspozycyjność, gotowość do pracy w godzinach popołudniowych oraz weekendy,

odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,

umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

podpisane odręcznie: życiorys (CV) oraz list motywacyjny (CV i list motywacyjny powinny być podpisane odręcznie i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

oświadczenie kandydata podpisane odręcznie o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata, podpisane odręcznie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem
i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu, z dopiskiem:

 „Nabór na stanowisko operatora multimedialnego”

należy składać osobiście na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 29

32-300 Olkusz

-  lub e-mailem  na adres: kontakt@podziemnyolkusz.pl

w terminie do 26 marca  2021 r. do godz. 13.00

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie dostępna w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury Olkuszu.

Administratorem danych osobowych uzyskanych podczas rekrutacji jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Kandydaci mają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.