EFRR kolor 72dpi

„Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza"

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko:

Obsługa sklepiku

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Olkuszu, Kwartał Królewski obejmujący podziemny Ratusz, Basztę oraz budynek dawnego Starostwa wraz z podziemną trasą multimedialną, 32-300 Olkusz,
ul. Rynek 4.

Określenie stanowiska:           OBSŁUGA SKLEPIKU

Rodzaj umowy:                      umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:                 etat

Godziny pracy:                                 wg harmonogramu (również w soboty i niedziele)

Miejsce pracy:                                  budynek byłego Starostwa, ul. Rynek 4, 32-300 Olkusz

Planowana liczba osób

do zatrudnienia:                             2 osoby

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Sprzedaż gadżetów, pamiątek, wydawnictw i innych towarów w sklepiku muzealnym.
  2. Obsługa kasy fiskalnej: pobieranie i ewidencjonowanie wpłat na kasie fiskalnej
  3. Obsługa systemu rezerwacji i sprzedaży biletów
  4. Egzekwowanie od klientów sklepiku zasad bezpieczeństwa i porządku.
  5. Sporządzanie raportów i statystyk sprzedaży.
  6. Pomoc w organizacji zaopatrzenia sklepiku a także przy organizacji oraz obsłudze wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.
  7. Dbanie o porządek oraz sprzątanie sklepiku.
  8. Prace administracyjno-biurowe.
  9. Wykonywanie wszelkich czynności wynikających z instrukcji i regulaminów MOK w Olkuszu oraz zaleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

wykształcenie co najmniej średnie

doświadczenie w obsłudze klienta

doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej

posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku

odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność

wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne

Wymagania dodatkowe:

znajomość języka/ów obcego/ych będzie dodatkowym atutem

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

podpisane odręcznie: życiorys (CV) oraz list motywacyjny (CV i list motywacyjny powinny być podpisane odręcznie i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

oświadczenie kandydata podpisane odręcznie o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata, podpisane odręcznie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem
i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu, z dopiskiem:

 „Nabór na stanowisko obsługa sklepiku”

należy składać osobiście na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 29

32-300 Olkusz

lub e-mailem  na adres: kontakt@podziemnyolkusz.pl

w terminie do 26 marca  2021 r. do godz. 13.00

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie dostępna w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury Olkuszu.

Administratorem danych osobowych uzyskanych podczas rekrutacji jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Kandydaci mają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.