EFRR kolor 72dpi

„Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza"

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko:

Obsługa kas biletowych

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Olkuszu, Kwartał Królewski obejmujący podziemny Ratusz, Basztę oraz budynek dawnego Starostwa wraz z podziemną trasą multimedialną, 32-300 Olkusz,
ul. Rynek 4.

Określenie stanowiska:           OBSŁUGA KAS BILETOWYCH

Rodzaj umowy:                      umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:                 etat

Godziny pracy:                                 wg harmonogramu (również w soboty i niedziele)

 

Miejsce pracy:                                  obiekty Kwartału Królewskiego

 

Planowana liczba osób

do zatrudnienia:                             2 osoby

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa informacyjna klientów.
 2. Bieżąca obsługa i zarządzanie systemem rezerwacji i sprzedaży biletów.
 3. Bieżąca współpraca z dostawcą systemu rezerwacji i sprzedaży biletów.
 4. Obsługa kasy fiskalnej: pobieranie i ewidencjonowanie wpłat na kasie fiskalnej.
 5. Kontrola ważności biletów muzeum.
 6. Dokonywanie wpłat gotówkowych i pozostałych rozliczeń finansowych.
 7. Sporządzanie statystyk, sprawozdań oraz raportów muzealnych.
 8. Prowadzenie kalendarza i rejestru najmów doraźnych.
 9. Dbanie o utrzymanie porządku na stanowisku pracy.
 10. Współpraca z działem księgowości MOK w Olkuszu w zakresie rozliczeń sprzedaży, w tym m.in. wystawianie faktur, rozliczeń związanych z zakupem biletów.
 11. Współpraca przy zaopatrzeniu i procedurze zamówień publicznych muzeum
 12. Wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminów i potrzeb MOK oraz zaleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane handlowe,

doświadczenie w obsłudze klienta,

doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej,

b. dobra obsługa komputera,

posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku,

odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność,

wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Wymagania dodatkowe:

znajomość języka/ów obcego/ych będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

podpisane odręcznie: życiorys (CV) oraz list motywacyjny (CV i list motywacyjny powinny być podpisane odręcznie i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

oświadczenie kandydata podpisane odręcznie o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata, podpisane odręcznie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem
i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu, z dopiskiem:

 „Nabór na stanowisko obsługi kas biletowych” 

należy składać osobiście na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 29

32-300 Olkusz

lub e-mailem  na adres: kontakt@podziemnyolkusz.pl

w terminie do 26 marca  2021 r. do godz. 13.00

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie dostępna w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury  Olkuszu.

Administratorem danych osobowych uzyskanych podczas rekrutacji jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Kandydaci mają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.