EFRR kolor 72dpi

„Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza"

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko:

Młodszy/a instruktor/ka

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Olkuszu: Kwartał Królewski obejmujący podziemny Ratusz, Basztę oraz budynek dawnego Starostwa wraz z podziemną trasą multimedialną, 32-300 Olkusz, ul. Rynek 4.

Określenie stanowiska:           MŁODSZY/A INSTRUKTOR/KA

Rodzaj umowy:                      umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:                 etat

Godziny pracy:                                 wg harmonogramu (również w soboty i niedziele)

Planowana liczba osób

do zatrudnienia:                             5 osób

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Oprowadzanie zwiedzających i upowszechniania w nowoczesnej formie olkuskiego dziedzictwa kulturowego w oparciu o interakcje zwiedzających z multimediami i artefaktami, wg rozkładu dyżurów i godzin otwarcia muzeów.

Udostępnianie zwiedzającym ekspozycji stałych i zmiennych składających się z interaktywnych urządzeń i innych eksponatów umożliwiających samodzielne zwiedzanie i obserwacje.

Współtworzenie i prezentacja programów i warsztatów edukacyjno-poznawczych w ramach kreatywnej interpretacji zasobów i ukazywanie ich jako obszaru atrakcyjnej eksploracji i doświadczeń dla współczesności.

Współpraca przy tworzeniu i realizacji innowacyjnych projektów i usług.

Prowadzenie rezerwacji wizyt.

Obsługa systemów rezerwacji i sprzedaży biletów.

Obsługa klientów i interesantów.

Udzielanie informacji i porad zwiedzającym.

Wykonywanie innych czynności wynikających z instrukcji i regulaminów MOK w Olkuszu oraz zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

wykształcenie min. średnie

dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń mobilnych

Wymagania dodatkowe:

mile widziani studenci ostatnich lat studiów wyższych pedagogicznych / geograficznych / historycznych / turystycznych,

dyspozycyjność, gotowość do pracy w godzinach popołudniowych oraz weekendy,

odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,

komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe, wysoka kultura osobista,

znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

podpisane odręcznie: życiorys (CV) oraz list motywacyjny (CV i list motywacyjny powinny być podpisane odręcznie i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

oświadczenie kandydata podpisane odręcznie o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata, podpisane odręcznie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem
i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu, z dopiskiem:

 „Nabór na stanowisko młodszego/ej instruktora/ki”

należy składać osobiście na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 29

32-300 Olkusz

lub e-mailem  na adres: kontakt@podziemnyolkusz.pl

w terminie do 26 marca  2021 r. do godz. 13.00

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie dostępna w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury Olkuszu.

Administratorem danych osobowych uzyskanych podczas rekrutacji jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Kandydaci mają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.