Szanowni Państwo,

 W związku z obowiązującymi regulacjami prawnymi w dziedzinie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny i przedstawić Państwu jak przetwarzamy Wasze dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Państwa dane przetwarzane są na podstawie przynajmniej jednego z punktów art. 6 ust. 1 RODO, tj.:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Skąd mamy Państwa dane?

 Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa,
 2. Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody. 

 Kto jest administratorem Państwa danych?

 Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z siedzibą w Olkuszu, pod adresem ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz, NIP: 6371000032, REGON: 000844710, tel. 32 643 11 20, e-mail: sekretariat@mok.olkusz.pl.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który jest do Państwa dyspozycji w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo skontaktować mailowo pod adresem iodo@mok.olkusz.pl


Jakie dane przetwarzamy?

 Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu przetwarza Państwa dane w postaci danych kontaktowe i identyfikacyjnych.

 1. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury,

Do czego będziemy używać Państwa danych?

 Państwa dane będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu, np. uczestnictwo w warsztatach, spektaklach, seansach filmowych;
 2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, np. wystawienia faktury lub rachunku;
 3. w celu prowadzenia działań marketingowych usług oferowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu (jeśli wyrażali Państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane?

 W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w związku z realizajcą któregokolwiek z powyższych celów, podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym. Udostępnienie ich ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji celów określonych przez Administratora. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem mozliwości realizacji zadań przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Podanie danych np. niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

 W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. 

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

 Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać do realizacji określonych przez siebie celów. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać. 

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

 Mają Państwo prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych usług Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu mogą Państwo wnieść sprzeciw.

 Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

 Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu i jakie mogą być podnoszone wobec Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

 Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora?

 Organem nadzorczym, do którego możecie Państwo kierować takie skargi, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

 Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.


Pliki Cookies

Portal www.mok.olkusz.pl wykorzystuje pliki cookies. Pliki te są zbierane wyłącznie w celu pozyskania informacji umożliwiającej dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji użytkowników. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

 Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zbiera adresy IP w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Służą one do wykonywania działań statystycznych oraz do lepszej możliwości zarządzania plikami Cookies.

 Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta. Pliki Cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.


 Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.