outw4

 

REGULAMIN OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu  ul. Fr. Nullo 29. 

2. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną i finansową OUTW.

3. Sprawami organizacyjnymi i innymi związanymi z działalnością OUTW będzie zajmował się koordynator wyznaczony przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

ROZDZIAŁ II

SŁUCHACZE

1. Słuchaczami Olkuskiego UTW mogą być emeryci, renciści, osoby starsze 60+ zainteresowane własnym rozwojem intelektualnym bez względu na wykształcenie, zamieszkałe w Mieście i Gminie Olkusz.

2. Osoba wstępująca w poczet słuchaczy OUTW zobowiązana jest do wypełnienia deklaracji i wpłaty wpisowego w wysokości określonej na dany rok w Biurze OUTW w dniu zapisów.

3. Za uczestnictwo w odpłatnych zajęciach będzie pobierana dodatkowa opłata od uczestników tych zajęć.

4. Zapisy na dany rok akademicki odbywają się we wrześniu.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach OUTW opłaty nie podlegają zwrotowi.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

1. Słuchacz OUTW ma prawo:

uczestniczenia w wykładach otwartych, seminariach i zajęciach grupowych oraz we wszystkich imprezach organizowanych przez OUTW;

wybrać dowolną ilość zajęć, w których pragnie uczestniczyć;

do czynnego i biernego prawa wyborczego do Rady Słuchaczy;

inicjowania nowych form działań programowych i twórczych OUTW;

zgłaszania do Rady Słuchaczy uwag i zastrzeżeń co do działalności organizacyjnej i programowej OUTW.

2. Słuchacz OUTW ma obowiązek:

przestrzegania regulaminu OUTW i porządku pracy zgodnie z regulaminem MOK;

zapoznania się z dokumentem Polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych MOK w Olkuszu;

przestrzegania przepisów BHP i PPoż. zgodnie z instrukcjami;

uczestnicy zajęć mają obowiązek reprezentowania MOK w ramach OUTW;

uczestnik zajęć w momencie podpisania deklaracji jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach;

w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwolnienie z opłat lub rezygnacja po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu;

każdy z uczestników OUTW ma obowiązek zapisania się do wybranej przez siebie grupy; 

kto narusza zasady regulaminu, na wniosek Rady Słuchaczy może zostać usunięty bez zwrotu wpisowego.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA UNIWERSYTETU

1. Rok akademicki trwa od października do czerwca i składa się z dwóch semestrów: zimowego – od października do stycznia i letniego – od lutego do czerwca.

2. Program zajęć i ich organizację ustala Rada Programowa.

3. Radę Programową powołuje Dyrektor MOK w Olkuszu.

4. W skład Rady Programowej wchodzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, przedstawiciele instytucji kultury i Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz trzech przedstawicieli Rady Słuchaczy.

5. Kadencja trwa 2 lata.

6. Członkowie Rady Programowej pracują w niej społecznie.

7. Wybór Rady Słuchaczy:

Rada wybierana jest w wyborach bezpośrednich na walnym zebraniu słuchaczy;

Rada wybierana jest  na dwa lata;

Kandydaci muszą być słuchaczami OUTW w Olkuszu i wyrazić zgodę na kandydowanie;

Kandydaci zgłaszani są przez: słuchaczy OUTW w Olkuszu, Dyrektora MOK oraz koordynatora OUTW w Olkuszu.

8. W skład Rady wchodzi 5 osób. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz zastępcę.

9. Rada Słuchaczy ma prawo zgłaszania wniosków do Rady Programowej w sprawie programu OUTW oraz zgłaszania propozycji zmiany Regulaminu.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zatwierdzenie regulaminu i zmian w regulaminie OUTW dokonuje Dyrektor MOK w Olkuszu.

2. Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Olkuszu, pod adresem ul. Nullo 29, 32-300 Olkusz (MOK w Olkuszu) informuje, że jest administratorem danych osobowych (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@mok.olkusz.pl).

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na MOK w Olkuszu, wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów: związanych z realizacją statutowych zadań MOK w Olkuszu (w tym prowadzenia UTW), archiwizacyjnych, rozliczeń podatkowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

4. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu przez Odbiorcę usług danych osobowych z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/669 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.