Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem mok.olkusz.pl

Dane teleadresowe jednostki: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu ul. Francesco Nullo 29 32-300 Olkusz; tel 32 643 11 20 e-mail: sekretariat@mok.olkusz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-08

Stan dostępności cyfrowej

Strona podmiotowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:
  • Możliwość włączenia podwyższonego kontrastu
  • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • Focus wokół elementów nawigacyjnych
  • Dostosowanie treści do rozmiaru okna i ekranu
  • Teksty dostosowane do czytnika treści

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022.08.08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: k.kaszynski@mok.olkusz.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Częściowo spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dlatego zgodnie z art. 7.1 ustawy, podmiot zobowiązał się zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, który polega na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby – pracownika MOK Olkusz. - Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych - Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, - zapewnienie osobom niepełnosprawnym miejsca parkingowego – miejsce postojowe oznakowane znakiem poziomym i pionowym oraz kolorem niebieskim znajdują się na parkingu MOK - Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji, - zapewnienie toalety dla osób niepełnosprawnych – toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w foyer - wyróżniono kolorem (także od strony podstopnicy) początek i koniec biegu schodów wewnątrz budynku.