outw4

 

REGULAMIN OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Fr. Nullo 29 w Olkuszu

2. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną i finansową UTW

3. Sprawami organizacyjnymi i innymi związanymi z działalnością UTW będzie zajmował się koordynator wyznaczony przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

ROZDZIAŁ II

SŁUCHACZE

1. Słuchaczami Olkuskiego UTW mogą być emeryci, renciści, osoby starsze inne osoby zainteresowane własnym rozwojem intelektualnym bez względu na wykształcenie.

2. Osoba wstępująca w poczet słuchaczy UTW zobowiązana jest do wypełnienia deklaracji i wpłaty wpisowego w wysokości 60 zł  w Biurze OUTW w dniu zapisów.

3. Za uczestnictwo w odpłatnych zajęciach będzie pobierana dodatkowa opłata od uczestników tych zajęć.

4. Zapisy na dany rok akademicki odbywają się raz w roku we wrześniu.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach UTW opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

I. Słuchacz OUTW ma prawo:

1) uczestniczenia w wykładach otwartych, seminariach i zajęciach grupowych oraz we wszystkich imprezach organizowanych przez OUTW,

2) wybrać dowolną ilość zajęć, w których pragnie uczestniczyć,

3) do czynnego i biernego prawa wyborczego do samorządu słuchaczy,

4) inicjowania nowych form działań programowych i twórczych OUTW,

5) zgłaszania do samorządu słuchaczy uwag i zastrzeżeń co do działalności organizacyjnej i programowej OUTW

II. Słuchacz OUTW ma obowiązek:

1) przestrzegania regulaminu OUTW

2) kto narusza zasady regulaminu, na wniosek rady studentów może zostać usunięty bez zwrotu wpłat.

ROZDZIAŁ IV

ORGANZACJA UNIWERSYTETU

1. Rok akademicki trwa od października do czerwca i składa się z dwóch semestrów: zimowego – od października do stycznia i letniego – od lutego do czerwca.

2. Program zajęć i ich organizacji ustala Rada Programowa

3. Radę programową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

4. W skład Rady Programowej wchodzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, przedstawiciele instytucji kultury i Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz trzech przedstawicieli samorządu słuchaczy.

5. Kadencja trwa 1 rok zgodnie z cyklem kształcenia OUTW

6. Członkowie Rady Programowej pracują w niej społecznie

7. Słuchacze UTW powołują samorząd słuchaczy, składający się z dziewięciu osób, wybranych przez zebranie słuchaczy zwykłą większością głosów oddanych.

8. Samorząd słuchaczy wybierany jest na rok akademicki.

9. Samorząd słuchaczy ma prawo zgłaszania wniosków do Rady Programowej w sprawie programu UTW oraz zgłaszania propozycji zmiany Regulaminu

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu po zakończeniu semestru przedstawi samorządowi słuchaczy rozliczenie finansowe wykorzystania opłat wpisowych wnoszonych przez słuchaczy Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2. Zatwierdzenie regulaminu i zmian regulaminu OUTW dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.