outw4

 

REGULAMIN OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Fr. Nullo 29 w Olkuszu
 2. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną i finansową UTW
 3. Sprawami organizacyjnymi i innymi związanymi z działalnością UTW będzie zajmował się koordynator wyznaczony przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

ROZDZIAŁ II

SŁUCHACZE

 1. Słuchaczami Olkuskiego UTW mogą być emeryci, renciści, osoby starsze, inne osoby zainteresowane własnym rozwojem intelektualnym bez względu na wykształcenie, zameldowane w Mieście i Gminie Olkusz.
 2. Osoba wstępująca w poczet słuchaczy UTW zobowiązana jest do wypełnienia deklaracji i wpłaty wpisowego w wysokości 60 zł  w Biurze OUTW w dniu zapisów.
 3. Za uczestnictwo w odpłatnych zajęciach będzie pobierana dodatkowa opłata od uczestników tych zajęć.
 4. Zapisy na dany rok akademicki odbywają się od lipca do września.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach OUTW opłaty nie podlegają zwrotowi.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

 1. Słuchacz OUTW ma prawo:
 • uczestniczenia w wykładach otwartych, seminariach i zajęciach grupowych oraz we wszystkich imprezach organizowanych przez OUTW
 • wybrać dowolną ilość zajęć, w których pragnie uczestniczyć
 • do czynnego i biernego prawa wyborczego do samorządu słuchaczy
 • inicjowania nowych form działań programowych i twórczych OUTW
 • zgłaszania do samorządu słuchaczy uwag i zastrzeżeń co do działalności organizacyjnej i programowej OUTW.
 1. Słuchacz OUTW ma obowiązek:
 • przestrzegania regulaminu OUTW i porządku pracy zgodnie z regulaminem MOK
 • zapoznania się z dokumentem Polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych MOK w Olkuszu
 • przestrzegania przepisów BHP i PPoż. zgodnie z instrukcją
 • uczestnicy zajęć mają obowiązek reprezentowania MOK w ramach OUTW
 • uczestnik zajęć w momencie podpisania deklaracji jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach bez możliwości rezygnacji i zwolnienia z opłat
 • każdy z uczestników OUTW ma obowiązek zapisania się do wybranej przez siebie grupy
 • kto narusza zasady regulaminu, na wniosek rady studentów może zostać usunięty bez zwrotu wpłat.

ROZDZIAŁ IV

ORGANZACJA UNIWERSYTETU

 1. Rok akademicki trwa od października do czerwca i składa się z dwóch semestrów: zimowego – od października do stycznia i letniego – od lutego do czerwca.
 2. Program zajęć i ich organizację ustala Rada Programowa.
 3. Radę programową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
 4. W skład Rady Programowej wchodzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, przedstawiciele instytucji kultury i Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz trzech przedstawicieli samorządu słuchaczy.
 5. Kadencja trwa 1 rok zgodnie z cyklem kształcenia OUTW.
 6. Członkowie Rady Programowej pracują w niej społecznie.
 7. Słuchacze UTW powołują samorząd słuchaczy, składający się z dziewięciu osób, wybranych przez zebranie słuchaczy zwykłą większością głosów oddanych.
 8. Samorząd słuchaczy wybierany jest na rok akademicki.
 9. Samorząd słuchaczy ma prawo zgłaszania wniosków do Rady Programowej w sprawie programu UTW oraz zgłaszania propozycji zmiany Regulaminu.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zatwierdzenie regulaminu i zmian regulaminu OUTW dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
 2. Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Olkuszu, pod adresem ul. Nullo 29, 32-300 Olkusz (MOK w Olkuszu) informuje, że jest administratorem danych osobowych (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@mok.olkusz.pl).
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na MOK w Olkuszu, wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów: związanych z realizacją statutowych zadań MOK w Olkuszu (w tym prowadzenia UTW), archiwizacyjnych, rozliczeń podatkowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 4. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu przez Odbiorcę usług danych osobowych z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/669 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.