NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU - KIEROWNIKA

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Kwartał Królewski obejmujący podziemny Ratusz i trasę multimedialną w dawnym Starostwie.

32-300 Olkusz, Rynek 4.

Określenie stanowiska: koordynator projektu - kierownik

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Zakres obowiązków:

 • kierowanie działalnością Kwartału Królewskiego,

 • koordynowanie i nadzorowanie pracy podległego zespołu,

 • przygotowywanie projektów kulturalnych (przedsięwzięć i imprez artystycznych),

 • pozyskiwanie środków finansowych, patronatów (sponsorów),

 • promocja i informacja na temat realizowanych przedsięwzięć kulturalnych,

 • kontakt z mediami i klientami zewnętrznymi,

 • współpraca z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi partnerami,

 • prowadzenie edukacji kulturalnej,

 • animacja życia kulturalnego społeczności lokalnych,

 • identyfikowanie problemów, potrzeb, grup docelowych,

 • projektowanie celów, działań, efektów,

 • szacowanie ryzyka, przeciwdziałanie jego wystąpieniu,

 • konstruowanie budżetu projektu artystyczno-kulturalnego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,

 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów,

 • kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji i podczas realizacji powierzonych zadań,

 • znajomość rynku, na którym pracuje,

 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne - umiejętność rozwiązywania złożonych zagadnień,

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne – komunikatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w zadania, orientacja na osiąganie celu, asertywność,

 • biegła obsługa komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– pisemna koncepcja zarządzania Kwartałem Królewskim,
– podpisane odręcznie: curriculum vitae oraz list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
– podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem
i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu, z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko koordynatora” należy składać osobiście na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu , pocztą na adres

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 29

32-300 Olkusz

lub e-mailem rekrutacja@mok.olkusz.pl

w terminie do 16 października 2020 r. do godz. 15.00

Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji w sprawie naboru udziela Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olkuszu.

kwestionariusz osobowy

klauzula informacyjna

 

Wypożyczalnia strojów 

NIECZYNNA