Informacja o wynikach naboru na stanowisko

koordynator projektu - kierownik

w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrana Pan/i

Beata Odrzywolska-Kokoszka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wymagane doświadczenie zawodowe. Pani Beata Odrzywolska-Kokoszka uzyskała najwyższą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, a także wykazała się znajomością tematyki dotyczącej zakresu zadań przewidzianych dla ww. stanowisko.

Komisja Rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości kandydatki. 


Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Kwartał Królewski obejmujący podziemny Ratusz i trasę multimedialną w dawnym Starostwie.

32-300 Olkusz, Rynek 4.

Określenie stanowiska: koordynator projektu - kierownik

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Zakres obowiązków:

  • kierowanie działalnością Kwartału Królewskiego,
  • koordynowanie i nadzorowanie pracy podległego zespołu,
  • przygotowywanie projektów kulturalnych (przedsięwzięć i imprez artystycznych),
  • pozyskiwanie środków finansowych, patronatów (sponsorów),
  • promocja i informacja na temat realizowanych przedsięwzięć kulturalnych,
  • kontakt z mediami i klientami zewnętrznymi,
  • współpraca z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi partnerami,
  • prowadzenie edukacji kulturalnej,
  • animacja życia kulturalnego społeczności lokalnych,
  • identyfikowanie problemów, potrzeb, grup docelowych,
  • projektowanie celów, działań, efektów,
  • szacowanie ryzyka, przeciwdziałanie jego wystąpieniu,
  • konstruowanie budżetu projektu artystyczno-kulturalnego.

 

Wymagania niezbędne:

 

  • wykształcenie wyższe,
  • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów,
  • kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji i podczas realizacji powierzonych zadań,
  • znajomość rynku, na którym pracuje,
  • wysoko rozwinięte zdolności analityczne - umiejętność rozwiązywania złożonych zagadnień,
  • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne – komunikatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie w zadania, orientacja na osiąganie celu, asertywność,
  • biegła obsługa komputera.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


– pisemna koncepcja zarządzania Kwartałem Królewskim,
– podpisane odręcznie: curriculum vitae oraz list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
– podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.”

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem
i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu, z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko koordynatora” należy składać osobiście na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu , pocztą na adres

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 29

32-300 Olkusz

lub e-mailem rekrutacja@mok.olkusz.pl

w terminie do 11 stycznia 2021 r. do godz. 15.00

 

Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji w sprawie naboru udziela Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olkuszu.

 

NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU - KIEROWNIKA

Informujemy że nabór na stanowisko koordynator projektu-kierownik  nie został rozstrzygnięty.

Wypożyczalnia strojów 

NIECZYNNA