Olkusz, dn. 15.09.2017 r.

Znak sprawy: MOK DT-253-2/17

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 29, 32-300 Olkusz

tel. 32 643 11 20, e-mail: sekretariat@mok.olkusz.pl

2. Przedmiot zamówienia:

2.1 ) Ochrona fizyczna - usługa ochrony i dozoru mienia na obiekcie Zamek Rabsztyn

wraz z parkingiem i chatą Kocjana w terminach:

  • od dnia 01.10.2017 r. do 31.03.2018 r. w godzinach:

dni powszednie od godz. 18.00 do godz. 24.00

dni wolne (soboty, niedziele i święta) 20.00 do godz. 24.00

oraz dyżury weekendowe wg ustalonego grafiku

/ z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę od 24.00 do 10.00/

Cenę za wykonanie usługi należy podać za jedną godzinę pracy /Treść oferty 2.1/

2.2) Zamek Rabsztyn wraz z parkingiem i chatą Kocjana: monitoring wizyjny z kamer zamontowanych na obiektach oraz monitoring sygnałów alarmowych pochodzących

z systemów powiadamiania podejmowanie interwencji patrolu w przypadku wygenerowania sygnału alarmowego na w/w obiektach MOK w Rabsztynie.

  • od dnia 01.10.2017 r. do 31.03.2018 r.

/3 systemy alarmowe, 11 kamer/

czas reakcji patroli nie może być dłuższy niż: 15 minut

Należy podać cenę za wykonanie usługi monitorowania /1 miesiąc/, nocnych kontrolnych podjazdów/1 szt./ oraz interwencji patrolu /1 szt./, każdą usługę oddzielnie/Treść oferty2.2/.

2.3) Całodobowy monitoring sygnałów alarmowych pochodzących z systemów powiadamiania oraz podejmowaniu interwencji patrolu w przypadku wygenerowania sygnału alarmowego w obiektach Zamawiającego:

1. Dom Kultury - ul. Fr. Nullo 29

2. Centrum Kultury - ul. Szpitalna 32

3. WDK Niesułowice - ul. Galicyjska 60

4. Świetlica – Bogucin Mały 66

czas reakcji patroli dla D.K. , C.K. oraz świetlicy w Bogucinie nie może być dłuższy niż 10 min.,

dla WDK w Niesułowicach 15 min.

Należy podać cenę za wykonanie usługi monitorowania na każdym obiekcie oddzielnie

/1 miesiąc/, nocnych kontrolnych podjazdów/1 szt./ oraz interwencji patrolu /1 szt./

Zgodnie z załączonym wzorem /Treść oferty 2.3/.

3. Termin realizacji zamówienia.

Termin wykonania zamówienia przewidziany został na okres od dnia 01.10.2017 r. do dnia

31.03.2018 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający zaprasza do składania ofert Wykonawców, którzy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie usług ochrony osób i mienia wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia.

5. Warunki płatności: płatność przelewem do 14 dni po otrzymaniu faktury.

6. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy złożyć do dnia 22.09.2017 r.

Osobiście w sekretariacie MOK, pocztą na adres Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu,

ul. Fr. Nullo 29, 32-300 Olkusz lub pocztą elektroniczną –sekr@mok.olkusz.pl.

7. Osoba upoważniona do kontaktu: Wiesław Glanowski, tel. 501 049 969

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na podanych wzorach do dnia 22.09.2017 r.

9. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje

Wykonawcę, którego oferta została wybrana a także termin i miejsce spotkania w celu podpisania umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do przekazania przed

podpisaniem umowy następujących dokumentów:

1) koncesja Wykonawcy do wykonywania usług ochrony osób i mienia wydana zgodnie

z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia - w oryginale lub w kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2) dokument o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej Wykonawcy (NIP);

3) dokument o nadaniu numeru REGON Wykonawcy;

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiDG;

5) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

TRESC OFERTY (pdf)

UMOWA - MONITORING - WZÓR (pdf)

UMOWA OCHRONA - RABSZTYN - WZÓR (pdf)