WYNIKI
I Olkuskiego Festiwalu Filmów Amatorskich

1 miejsce: „Między Bradford a Cieszynem. Historia pewnego pudełka” - Katarzyna Odrzywołek, Mariusz Solarz, Tomasz Szygulski,

2 miejsce: „Jesień” - Małgorzata Winiarczyk, Irena Włodarczyk,

3 miejsce: „Okruchy życia” - Wiesława Kluczewska

 

Serdecznie zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury 25 stycznia o 17.00 na finał I Olkuskiego Festiwalu Filmów Amatorskich

oraz Konkursu Filmowego „Olkusz nas kręci” Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

 

REGULAMIN I OLKUSKIEGO FESTIWALU FILMÓW AMATORSKICH

REGULAMIN OFFA (pdf)

KARTA ZGŁOSZENIOWA (doc)

ZGODA OPIEKUNA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA (doc)

 

Regulamin I Olkuskiego Festiwalu Filmów Amatorskich


1. Organizator, termin i miejsce:


a) Organizatorem I Olkuskiego Festiwalu Filmów Amatorskich, zwanego dalej Festiwalem, jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Fr. Nullo 29,
b) Finał Festiwalu odbędzie się w terminie, który Organizator poda do wiadomości po ogłoszeniu wyników Festiwalu, 
c) Finał Festiwalu poprzedzony zostanie cyklem warsztatów, które mają na celu zapewnienie uczestnikom pomocy teoretycznej oraz praktycznej w tworzeniu filmów. Warsztaty będą odbywały się raz w miesiącu, od czerwca do września, terminy podawane będą na bieżąco, na stronie internetowej Organizatora: www.mok.olkusz.pl.


2. Cele Festiwalu:


a) popularyzacja amatorskiego ruchu filmowego wśród mieszkańców powiatu olkuskiego,
b) aktywizacja mieszkańców powiatu olkuskiego w kierunku twórczości filmowej,
c) przedstawienie amatorskiej, lokalnej twórczości w temacie filmu.


3. Adresaci Festiwalu:


a) osoby prywatne, które osiągnęły 16 rok życia (z wyłączeniem profesjonalnych twórców filmowych oraz absolwentów wyższych szkół filmowych),
b) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się udział w Festiwalu osób poniżej 16 r. ż., jeżeli Organizator wyrazi na to zgodę.


4. Zasady zgłoszenia udziału:


a) dostarczenie do siedziby Organizatora filmu na nośniku DVD, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia udziału w Festiwalu (Załącznik Nr 1 do Regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r, (termin PRZEDŁUŻONY do 18 grudnia 2017 r.)
b) niepełnoletni Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia wraz z kartą zgłoszenia zgody na udział w Festiwalu podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych (Załącznik Nr 2 do Regulaminu). Opiekunowie podpisując dokument oświadczają, że biorą odpowiedzialność za niepełnoletniego podczas udziału we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Festiwalu,
c) film powinien zawierać czołówkę oraz napisy końcowe., Należy podać w nich tytuł, imię i nazwisko autora/reżysera oraz innych osób współpracujących lub występujących w filmie,
d) gatunek filmu jest dowolny,
e) dozwolona jest tematyka lokalna w zakresie kultury, turystyki, edukacji, sportu i historii,
f) do udziału w Festiwalu przyjmowane będą filmy krótkometrażowe. Czas trwania filmu nie powinien przekraczać 10 minut,
g) każdy uczestnik może zgłosić do Festiwalu tylko jeden film,
h) zgłoszenie filmu do Festiwalu jest bezpłatne.


5. Rozstrzygnięcie wyników:


a) wstępna kwalifikacja zgłoszonych filmów zostanie przeprowadzona przez komisję powołaną przez Organizatora,
b) zakwalifikowane do drugiego etapu filmy ocenione zostaną przez Jury powołane przez Organizatora,
c) filmy nagrodzone przez Jury zostaną zaprezentowane podczas Finału festiwalu,
d) decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna,
e) lista filmów nagrodzonych opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora do dn. 30 grudnia 2017 r. Autorzy nagrodzonych filmów zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie oraz mailowo.


6. Nagrody:


a) I miejsce, II miejsce, II miejsce, wyróżnienia,
b) Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród,
c) nagrody zostaną wręczone podczas Finału Festiwalu.


7. Pozostałe postanowienia Regulaminu:


a) Uczestnicy, biorąc udział w Festiwalu, wyrażają zgodę na przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Organizatora,
b) Uczestnicy, biorąc udział w Festiwalu, wyrażają zgodę na promowanie filmu przez Organizatora oraz przetwarzanie i prezentowanie danych osobowych w mediach, a także oświadczają, iż nie będą wysuwać żadnych roszczeń finansowych względem Organizatora z tytułu wykorzystania dostarczonego na Festiwal filmu,
c) informacje na temat adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail Uczestników pozostają wyłącznie do wiadomości Organizatora,
d) Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania oraz używania zgłoszonych filmów w promocji Festiwalu,
e) za koordynację spraw Festiwalu odpowiada Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu – Dział Organizacji i Obsługi Imprez,
f) informacje na temat Festiwalu udzielane są w siedzibie Organizatora, pod numerem telefonu 32 706 52 16, 32 643 11 20 oraz pod adresem e-mail kino@mok.olkusz.pl,
g) zasady udziału w Festiwalu określa wyłącznie niniejszy Regulamin,
h) Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.