ZASADY UCZESTNICTWA W SEANSACH FILMOWYCH
W KINIE ”ZBYSZEK” W OLKUSZU

 1. Do budynku MDK wpuszczane mogą być wyłącznie osoby udające się na dany seans filmowy.
 2. W całym budynku MDK obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, także podczas trwania seansu filmowego.
 3. Wejście na seans następuje przez drzwi główne do budynku MDK nie wcześniej niż 30 minut przed planowaną godziną jego rozpoczęcia i nie później niż 15 minut po planowanej godzinie jego rozpoczęcia.
 4. Po wejściu do budynku MDK należy obowiązkowo zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe.
 5. Sprzedaż biletów na film odbywa się w kasie kinowej – poprzez okienko kasowe, zabroniony jest kontakt przez drzwi do kasy.
 6. Przy kasie, w strefie wyznaczonej przez oznaczenia na podłodze, może przebywać jedna osoba dokonująca zakupu biletów. Wyjątek stanowią osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby z dzieckiem do lat 13, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub z osobą nie mogącą poruszać się samodzielnie.
 7. Odległość między kolejnymi osobami w kolejce do kasy wynosi 1,5 m. i wyznaczają ją oznaczenia na podłodze.
 8. Osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonych miejscach przed kasą proszone są o oczekiwanie w kolejce na zewnątrz budynku, z zachowaniem wymaganej odległości.
 9. Kontroli biletów na seans dokonuje bileter. 
 10. Każdy z widzów wchodzących na seans filmowy ma obowiązek wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia, przekazane mu przez oddelegowanego do tego pracownika MDK lub pobranego ze strony www. >>pobierz tutaj<<
 11. Widzowie po kontroli biletów na seans mogą korzystać z Sali Widowiskowej i toalet wyznaczonych do użytku. Pozostała część budynku MDK jest wyłączona z użytkowania.
 12. W Sali Widowiskowej widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc wyznaczonych na biletach wstępu.
 13. Miejsca obok siebie mogą zajmować wyłącznie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby przebywające na seansie z dzieckiem do lat 13, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub z osobą, która nie może poruszać się samodzielnie.

Po zakończeniu seansu filmowego widzowie proszeni są o niezwłoczne opuszczenie budynku MDK przez wyjścia ewakuacyjne, z zachowaniem wymaganej odległości pomiędzy osobami oraz o dezynfekcję rąk przy wyjściu.