Organizacja zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu

oraz w Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej 32 w Olkuszu,

w okresie stanu epidemii COVID-19

I. Zasady organizacji zajęć

1. Osoby wskazane przez Dyrektora pełnią dyżury przy wejściu do budynku, pilnują aby instruktorzy odbierali/oddawali uczestnika zajęć od rodzica w drzwiach wejściowych.

2. W widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni ) umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać na terenie Domu Kultury i Centrum Kultury.

3. Przydział sali jest zależny od poszczególnych zajęć.

Liczba uczestników zajęć w poszczególnych salach jest ograniczona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19   w Polsce, opracowanymi przez Narodowe Centrum Kultury po uzgodnieniu i akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5.  Udział w zajęciach jest możliwy wyłącznie na podstawie podpisanego oświadczenia złożonego każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć wyznaczonemu pracownikowi .

Oświadczenie jest dostępne do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu http://www.mok.olkusz.pl.

6. Minimalna przestrzeń do zajęć artystycznych  nie może być mniejsza niż 10 m2 na 1 osobę.

7. Uczestnik zajęć nie może przynosić z sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek (za wyjątkiem materiałów plastycznych, niezbędnych do zajęć). Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.

8. Uczestnicy zajęć nie powinni zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.

9.Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

II. Warunki sanitarno-epidemiologiczne .

  1. Każdy zobowiązany jest, adekwatnie do obowiązujących przepisów, nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz zakładać rękawiczki.
  2. Przed wejściem na zajęcia należy zdezynfekować dłonie udostępnionym środkiem dezynfekcyjnym.
  3. Adekwatnie do obowiązujących przepisów na terenie DK i CK może przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób, a w toalecie 1 osoba.
  4. Ze względów sanitarnych rekomendowane jest zachowanie 2 metrowej odległości od rozmówców.
  5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są poruszać się oznakowaną ścieżką, która zapewnia bezpieczeństwo sanitarne.

Pobierz i wypełnij oświadczenie